Stanovy

Stanovy vo formáte pdf… (kliknite)

STANOVY SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE SRDCOVÝCH ARYTMIÍ

Čl . 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) je dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie. Je to odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne arytmológie ako pododboru kardiológie.

1.2 Združuje osoby, ktoré sa podieľajú na prevencii, diagnostike, liečbe a výskume porúch srdcového rytmu.

1.3 Asociácia má názov Slovenská asociácia srdcových arytmií a okrem celého názvu používa skratky SASA a SHRA (Slovak Heart Rhythm Association). SASA má vlastné logo v slovenskej a anglickej verzii.

1.4 Pôsobnosť SASA sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

1.5 Sídlom SASA je Bratislava- Nové mesto, NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, PSČ 833 48. O zmene sídla SASA rozhoduje výbor SASA.

1.6 SASA je právnickou osobou a občianskym združením v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

1.7 SASA je reprezentantom slovenskej arytmológie. Môže byť kolektívnym alebo pridruženým členom iných národných a medzinárodných organizácií podobného záujmového zamerania, najmä Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a European Heart Rhythm Association.

 

Čl . 2
POSLANIE A CIELE SASA

2.1 Rozvíja odbornú úroveň arytmológie ako pododboru kardiológie.

2.2 Iniciuje, predkladá, publikuje a presadzuje návrhy a stanoviská:
a. k otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckými poznatkami z odboru arytmológia
b. k otázkam týkajúcich sa uplatňovania diagnostických, preventívnych a terapeutických postupov na aktuálnej vedeckej úrovni v rutinnej kardiologickej praxi
c. k otázkam legislatívnych noriem týkajúcich sa arytmológie
d. k otázkam špecializačných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania
e. k otázkam súvisiacim s certifikáciou arytmologických pracovísk a medicínskeho personálu pre výkony invazívnej elektrofyziológie a elektroimpulzoterapie srdca
f. k otázkam súvisiacim so zberom a spracovaním dát registrov arytmologických výkonov

2.3 V spolupráci s inými odbornými inštitúciami sa podieľa na výchove, sústavnom vzdelávaní a expertnej činnosti v odbore arytmológia.

2.4 Iniciuje a sprostredkúva prenos najnovších vedeckých poznatkov do praxe

2.5 Pripravuje a vydáva odporúčania pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu a monitoruje ich dodržiavanie v praxi.

2.6 Pripravuje, prevádzkuje, monitoruje a vyhodnocuje registre arytmologických výkonov na území SR.

2.7 Podporuje výskum v arytmológií.

2.8 Zabezpečuje organizáciu odborných vedeckých a vzdelávacích podujatí a iných sprievodných akcií (výstavy, sympózia medicínskych a farmaceutických spoločností), ktoré prispievajú k plneniu poslania SASA. Je odborným garantom kontinuálneho neinštitucionálneho medicínskeho vzdelávania lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

2.9 Podporuje účasť svojich členov na relevantných odborných, vedeckých a vzdelávacích podujatiach doma i v zahraničí.

2.10 Vydáva alebo sa podieľa na vydávaní odborných medicínskych časopisov; vydáva informačné a odborné neperiodické materiály.

2.11 Nadväzuje kontakty, spolupracuje a zúčastňuje sa aktivít domácich i medzinárodných mimovládnych, vedeckých a stavovských organizácií, ktoré pôsobia v iných oblastiach medicíny.

2.12 Vyhlasuje súťaže a udeľuje ceny.

2.13 Prostredníctvom delegovaných zástupcov sa zúčastňuje na výberových, konkurzných, atestačných, akreditačných a im podobných konaniach.

2.14 Na zabezpečenie poslania, cieľov a  predmetu činnosti vykonáva vedľajšiu hospodársku činnosť (napr. nakladateľskú a vydavateľskú činnosť, reklamu, mailing, prenájom, iné služby a  pod.). Za účelom výkonu vedľajšej hospodárskej činnosti môže zakladať obchodné a iné spoločností, neziskové organizácie,  prípadne byť ich spoločníkom.

2.15 Zakladá nadácie a fondy s cieľom zreteľne informovať verejnosť o problematike porúch srdcového rytmu a iných kardiovaskulárnych ochorení, podporuje výchovu verejnosti, podporuje výskumnú a odbornú činnosť v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby porúch srdcového rytmu.

Čl.3
ČLENSTVO V SASA

3.1 Členstvo v SASA môže byť riadne, čestné a zahraničné.

3.1.1 Riadnym členom SASA sa môže stať každý občan s trvalým bydliskom na území SR, ktorý sa stotožňuje so stanovami SASA. Žiadosť o členstvo môže podať písomne alebo prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webovej doméne SASA. Riadne členstvo vzniká schválením písomnej žiadosti uchádzača výborom SASA. O prijatí informuje výbor uchádzača písomne.

3.1.2 Čestné členstvo udeľuje výbor SASA za mimoriadne zásluhy o rozvoj arytmológie alebo iné zásluhy na plnení úloh, poslania a cieľov SASA. Čestný člen SASA má všetky práva riadneho člena, neplatí však členské príspevky.

3.1.3 Zahraničným členom SASA sa môže stať každý zahraničný občan s trvalým bydliskom mimo územia SR, ktorý sa stotožňuje so stanovami SASA. Členstvo vzniká rovnakým spôsobom ako riadne členstvo. Zahraničný člen nemá právo byť volený do orgánov SASA. Ostatné práva a povinnosti má rovnaké ako riadny člen.

3.2 Podmienkou riadneho aj zahraničného členstva je pravidelné platenie členských príspevkov, ktorých výšku a termíny ich splatnosti upravuje príspevkový poriadok.

 

Čl. 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SASA

4.1 Členovia SASA majú právo:
a. na zvýhodnený prístup na odborné podujatia SASA
b. na informácie o aktivitách SASA
c. podávať návrhy a stanoviská týkajúce sa zabezpečenia záujmov a práv členov a riešenia problematiky činnosti SASA
d. uchádzať sa o ceny, ocenenia a vedecké granty SASA
e. využívať služby poskytované členom
f. podávať návrhy, požiadavky, stanoviská a sťažnosti na orgány SASA
g. odoberať periodické a neperiodické tlačoviny vydávané SASA za poplatok, ktorého výšku upravuje výbor SASA. Tento poplatok je súčasťou členského príspevku člena SASA
h. voliť a byť volení do orgánov asociácie (s výnimkou zahraničných členov SASA, ktorí nemajú právo byť volení)
i. žiadať o poskytnutie finančného príspevku za publikačnú a prednáškovú činnosť a účasť na zahraničných odborných podujatiach a študijných pobytoch
j. byť navrhovaní na prácu v odborných komisiách a výboroch štátnych orgánov, komôr, domácich a zahraničných partnerských organizácií a mimovládnych inštitúcií, ktorých záujmy a predmet činnosti nie sú v rozpore s poslaním SASA
k. navrhovať zmeny stanov a vnútorných predpisov SASA

4.2 Členovia SASA sú povinní:
a. podieľať sa na naplňovaní cieľov a poslania SASA
b. pravidelne a v termíne platiť členské príspevky (okrem čestných členov)
c. dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy SASA
d. nekonať v rozpore s etickými, odbornými a ekonomickými záujmami a dobrým menom SASA
e. poskytovať údaje do registrov výkonov vedených SASA
f. poskytovať údaje pre potreby členskej evidencie

 

Čl. 5
ZÁNIK ČLENSTVA

 5.1 Členstvo v SASA zaniká:
a. úmrtím
b. vystúpením na základe písomného vyhlásenia a to dňom jeho doručenia
c. vylúčením zo SASA pre mimoriadne závažné porušenie stanov, záujmov SASA alebo pre hrubé medicínske alebo etické priestupky člena. O vylúčení zo SASA rozhoduje výbor a svoje rozhodnutie je povinný oznámiť písomne.
d. pre neplatenie členských príspevkov za 2 kalendárne roky. Členstvo zaniká automaticky bez ďalšieho upozornenia 30 dní po uplynutí 2 rokov.

5.2 Návrh na vylúčenie člena zo SASA môže podať každý člen SASA.

 

Čl . 6
ORGÁNY SASA

 Orgány SASA sú:

  1. valné zhromaždenie
  2. výbor
  3. predsedníctvo
  4. revízna komisia
  5. sekretariát

 

6.1 Valné zhromaždenie

6.1.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SASA. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi občianskeho združenia. Valné zhromaždenie sa môže konať ako riadne alebo mimoriadne. Riadne sa uskutočňuje 1-krát za rok spravidla v rámci odbornej akcie SASA. Zvoláva ho a jeho program navrhuje výbor SASA.

6.1.2 Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané z rozhodnutia výboru alebo revíznej komisie SASA (ak o to požiada výbor alebo revízna komisia jednohlasne) alebo na základe písomnej žiadosti najmenej 1/3 členov SASA, pričom výbor je povinný na základe tejto žiadosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.

6.1.3 O zvolaní a programe valného zhromaždenia musí výbor SASA informovať všetkých členov SASA najmenej 4 týždne vopred.

6.1.4 Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomný akýkoľvek počet členov.

6.1.5 Uznesenia valného zhromaždenia, s výnimkou uznesení vymenovaných v čl. 9 stanov, sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

6.1.6 Do právomoci valného zhromaždenia patrí:
a. schvaľovať stanovy SASA, volebný a rokovací poriadok a ich zmeny, ktoré boli navrhnuté najmenej mesiac pred konaním valného zhromaždenia
b. schvaľovať základné vnútorné predpisy SASA a ich zmeny
c. schvaľovať rozpočet, správu o činnosti a hospodárení SASA vrátane správ o činnosti jednotlivých orgánov SASA za uplynulé obdobie
d. rozhodovať o zániku alebo zlúčení SASA s iným občianskym združením a s tým spojených majetkových dôsledkoch.

 

6.2 Výbor a predsedníctvo

6.2.1 Činnosť SASA riadi výbor, ktorý má 7 volených členov s právom hlasovať. Výbor si volí predsedníctvo. Predsedníctvo je kolektívnym štatutárnym orgánom v mene ktorého koná prezident.

6.2.2 Funkčné obdobie členov výboru je štvorročné a začína termínom prvého zasadania výboru po vyhlásení definitívnych výsledkov volieb do orgánov SASA.

6.2.3 Ak v priebehu funkčného obdobia niekto z členov výboru alebo revíznej komisie rezignuje na svoju funkciu alebo ju dlhodobo (12 mesiacov) nemôže vykonávať, výbor sa doplní o náhradníkov podľa definitívneho poradia vo voľbách. V prípade ukončenia prekážky vykonávať funkciu opätovne nastupuje pôvodne zvolený člen výboru alebo člen revíznej komisie.

6.2.4 Prezident SASA je oficiálnym predstaviteľom SASA, riadi schôdze výboru a valné zhromaždenie, na ktorom podáva správu o činnosti a predkladá plán činnosti na nasledujúce obdobie.

6.2.5 Predsedníctvo SASA tvorí prezident, vedecký sekretár, organizačný sekretár. Sekretárov volí spomedzi svojich členov výbor SASA na prvej schôdzi výboru po voľbách.

6.2.6 Vedecký sekretár zodpovedá za odbornú písomnú agendu SASA, za informácie podávané členskej základni, koordinuje prípravu písomných dokladov pre jednania výboru a valného zhromaždenia. V súčinnosti s výborom je zodpovedný za koordináciu odborných akcií SASA a valných zhromaždení SASA.

6.2.7 Organizačný sekretár SASA vykonáva úkony súvisiace s hospodárením a administratívou občianskeho združenia. Súčasne zastáva a plní povinnosti pokladníka.

6.2.8 Predsedníctvo SASA v neodkladných prípadoch rozhoduje v mene výboru, ktoré o svojom rozhodnutí informuje výbor SASA na najbližšom zasadnutí.

6.2.9 Výbor SASA zasadá najmenej 4-krát ročne. Zvoláva a vedie ho predsedníctvo. Na rokovanie výboru môžu byť prizývaní prezident SKS, hlavný odborník pre odbor kardiológia MZ SR, vedúci lekári arytmologických pracovísk ústavov srdcových a cievnych chorôb v SR alebo ním poverená osoba a iní hostia. Výbor je uznášania schopný, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. Procedurálne návrhy sú schválené ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. V prípade rovnosti hlasov má prezident (resp. člen výboru poverený vedením zasadania) rozhodujúci hlas. Ekonomické, legislatívne a organizačné návrhy sú schválené ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Hlasovanie o akomkoľvek návrhu môže byť verejné alebo tajné, ak sa preň rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Hlasovanie výboru môže byť aj elektronické. V prípade elektronického hlasovania sa jeho výsledok oznámi na najbližšej schôdzi výboru a zadokumentuje sa v zápisnici zo schôdze výboru.

6.2.10 Práva a povinnosti výboru SASA:
a.riadiť činnosť SASA v období medzi valnými zhromaždeniami v súlade so závermi valného zhromaždenia
b.zvolávať valné zhromaždenie SASA
c. predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie správu o činnosti, správu o hospodárení, rozpočet na nasledujúce obdobie a plán činnosti
d. navrhovať zmeny stanov, volebného, rokovacieho a hospodárskeho poriadku, resp. iných vykonávacích predpisov
e. predkladať valnému zhromaždeniu návrh výšky členských príspevkov a návrhy všetkých zásadných zmien týkajúcich sa činnosti SASA
f. udeľovať ocenenia SASA a navrhovať členov SASA na ocenenia iných odborných spoločností
g. rozhodovať o poskytnutí vedecko-výskumných a/alebo edukačných grantov, rozhodovať o finančnom príspevku za publikačnú a prednáškovú činnosť a účasť na zahraničných odborných podujatiach a študijných pobytoch
h. spolupracovať so zainteresovanými odbornými spoločnosťami a zdravotnými poisťovňami na tvorbe optimálnych diagnostických a liečebných postupov a iniciovať dohodovacie konania o rozsahu finančného ohodnotenia týchto výkonov
i. koordinovať a riadiť registre v arytmológií na Slovensku a ich výsledky na požiadanie poskytovať odborným vedeckým spoločnostiam
j. organizovať vedecké odborné podujatia a ďalšie domáce i medzinárodné akcie s kardiologickou tematikou
k. využívať profesionálne služby tretích osôb na výkon technicko-hospodárskych, administratívnych prác a prác spojených s organizáciou odborných podujatí

6.3 Revízna komisia

6.3.1 Revízna komisia je trojčlenná. Úlohou revíznej komisie je:
a. kontrolovať činnosť výboru SASA, či je v súlade so stanovami a závermi valného zhromaždenia SASA, riešiť sťažnosti členov SASA
b. kontrolovať hospodárenie občianskeho združenia

6.3.2 Činnosť revíznej komisie riadi jej predseda.

6.3.3 Predseda a členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa jednania výboru SASA

6.3.4 Revízna komisia podáva o svojej činnosti písomnú správu 1-krát ročne výboru SASA a ústnu správu 1-krát ročne na valnom zhromaždení SASA.

6.3.5 Na požiadanie výboru sa vyjadruje k súladu rozhodnutí výboru so stanovami a inými predpismi SASA

6.4 Sekretariát

6.4.1 Sekretariát zodpovedá za všetky technické a administratívne operácie v súlade s cieľmi SASA. Zodpovedá za archiváciu všetkých písomných dokladov súvisiacich s činnosťou združenia. Sekretariát je operatívne riadený pokynmi predsedníctva SASA, najmä organizačným sekretárom.

6.4.2 Výbor SASA je oprávnený poveriť zamestnanca SASA, splnomocniť člena SASA alebo tretiu osobu na výkon činností sekretariátu, vrátane čiastočného postúpenia právomocí pri správe majetku SASA. Tento úkon musí mať vždy podobu písomnej zmluvy.

 

Čl . 7
VOĽBY DO VÝBORU SASA, VOĽBY PREDSEDNÍCTVA A VOĽBY REVÍZNEJ KOMISIE SASA

7.1 Členov výboru SASA a revíznej komisie volia všetci členovia občianskeho združenia.

7.2 Voľby členov výboru a revíznej komisie sú korešpondenčné alebo elektronické, jednokolové, tajné a priame. O spôsobe konania volieb rozhoduje výbor. Voľby riadi a zodpovedá za ne trojčlenná volebná komisia. Členov volebnej komisie menuje výbor.

7.3 Voľby sa konajú každé 4 roky, prípade skôr ak tak rozhodne valné zhromaždenie. Vyhlasuje ich výbor SASA najmenej 120 dní pred termínom volieb. V lehote, ktorú určí volebná komisia, môže každý člen SASA korešpondenčne alebo elektronickou poštou navrhnúť najviac 7 kandidátov na členstvo vo výbore a samostatne 3 kandidátov na členstvo v revíznej komisii SASA. Kandidovať vo voľbách môžu všetci členovia s právom byť zvolení, ktorých zoznam je SASA povinná sprístupniť pred začiatkom konania volieb.

7.4 Od kandidátov navrhnutých za člena výboru a člena revíznej komisie SASA musí volebná komisia získať písomný súhlas s kandidatúrou. Súčasne je volebná komisia povinná zabezpečiť ich čestné prehlásenie, že nie sú majiteľmi, resp. spolumajiteľmi alebo držiteľmi akcií ani zamestnancami žiadnej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou alebo distribúciou lekárskej techniky a farmaceutických výrobkov. Členovia SASA, ktorí nespĺňajú túto podmienku, nemôžu byť vo výbore SASA a v revíznej komisii pre možný konflikt záujmov.

7.5 Volebná komisia zostaví kandidátku pre voľby do výboru SASA, v ktorej sú v abecednom poradí uvedení všetci nominanti na členstvo vo výbore s výnimkou tých, ktorí nomináciu odmietnu, alebo nemôžu byť volení. Kandidátka musí byť zverejnená najmenej 2 týždne pred začiatkom volieb.

7.6 Volebná komisia zostaví samostatnú kandidátku pre voľby do revíznej komisie, v ktorej sú v abecednom poradí uvedení všetci nominanti na členstvo v revíznej komisii s výnimkou tých, ktorí nomináciu odmietnu, alebo nemôžu byť volení. Kandidátka musí byť zverejnená najmenej 2 týždne pred začiatkom volieb.

7.7 Volebná komisia spočíta hlasy jednotlivých nominantov a vyhlási výsledky do 10 dní od ukončenia volieb. Volebná komisia zvolá prvé zasadnutie novo zvoleného výboru a revíznej komisie SASA do 21 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.

7.8 Výbor SASA tvorí 6 kandidátov, ktorí získali najviac hlasov vo voľbách do výboru a odstupujúci prezident SASA. Ak odstupujúci prezident SASA bol riadne zvolený za člena výboru, potom do výboru postupuje 7 kandidátov, ktorí získali najviac hlasov vo voľbách do výboru SASA. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom zvoliteľnom mieste rozhoduje medzi kandidátmi žreb.

7.9 Revíznu komisiu tvoria 3 kandidáti, ktorí získali najviac hlasov vo voľbách do revíznej komisie. Ak bol do revíznej komisie zvolený nominant, ktorý bol súčasne zvolený aj za člena výboru SASA, stáva sa takáto osoba členom výboru SASA. Do revíznej komisie postupuje miesto neho nominant, ktorý sa vo voľbách do revíznej komisie umiestnil na ďalšom mieste. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom zvoliteľnom mieste rozhoduje medzi kandidátmi žreb.

7.9.1 Úradujúcim prezidentom SASA sa na prvej schôdzi výboru po voľbách stáva kandidát, ktorý získal vo voľbách najvyšší počet hlasov, za predpokladu, že s touto funkciou súhlasí. V prípade nesúhlasu prechádza funkcia prezidenta na kandidáta s ďalším najvyšším počtom hlasov vo voľbách. Pri rovnosti hlasov o prezidentovi rozhoduje výbor spomedzi kandidátov s rovnakým počtom hlasov a to tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru. Ak v priebehu funkčného obdobia úradujúci prezident rezignuje na svoju funkciu prechádza funkcia prezidenta do konca daného funkčného obdobia na kandidáta s ďalším najvyšším počtom hlasov vo voľbách.

7.10 Novozvolený výbor na prvom zasadaní volí spomedzi seba vedeckého sekretára a organizačného sekretára. Nomináciu na tieto posty podáva výboru novozvolený prezident SASA.

7.11 Členovia revíznej komisie na prvom zasadaní volia predsedu revíznej komisie.

7.12 Povinnosťou odstupujúceho predsedníctva je odovzdať kompletnú agendu týkajúcu sa činnosti SASA do 30 dní po prvom zasadnutí novozvoleného výboru.

7.13 Člena výboru alebo revíznej komisie môže v priebehu funkčného obdobia odvolať výlučne riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie SASA vtedy, ak za takéto rozhodnutie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

Čl . 8
HOSPODÁRENIE SASA

 8.1 SASA je samostatná právnická osoba, ktorá je oprávnená nakladať so svojím majetkom podľa platných zákonov SR o hospodárení s majetkom. Majetok SASA tvoria: hmotný a nehmotný, finančný majetok, zásoby, pohľadávky a iné majetkové práva.

8.2 SASA hospodári so svojím majetkom, ktorého zdrojom sú najmä:
a. príspevky členov SASA platené na základe Zásad pre platenie členských príspevkov,
b. dotácie, subvencie, dary, edukačné granty a iné plnenia fyzických a právnických osôb,
c. príjmy z odborných podujatí organizovaných SASA, najmä účastnícke poplatky, príjmy za zverejnenie odborných vedeckých informácií o produktoch a postupoch používaných v kardiológii v informačných bulletinoch vydávaných pre odborné podujatia
d. príjmy za prenájom priestorov a prezentáciu najnovších informácií a postupov na aktuálnej vedeckej úrovni vo forme sympózií, odborných výstav, príjmy z technicko- organizačného zabezpečenia prezentácie farmaceutických výrobkov a medicínskej techniky na odbornom podujatí usporiadanom SASA
e. edukačné a vedecko-výskumné granty partnerov z oblasti medicínskeho priemyslu
f. ostatné príjmy

8.3 Výšku členských príspevkov schvaľuje na návrh výboru SASA valné zhromaždenie

8.4 SASA hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje a predkladá výbor SASA a schvaľuje valné zhromaždenie SASA.

8.5 Do konca marca každého kalendárneho roku vypracuje predsedníctvo a sekretariát SASA účtovnú uzávierku za uplynulý kalendárny rok, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie SASA.

8.6 Spôsob nakladania s finančnými prostriedkami upravuje vnútorný predpis o zásadách hospodárenia SASA – hospodársky poriadok SASA.

8.7 Novozvolené predsedníctvo SASA má právo prebrať agendu hospodárenia až po vypracovaní nezávislej účtovnej kontroly hospodárenia predchádzajúceho výboru. Pri uplatnení tohto práva musí byť správa k dispozícii najneskôr 30 dní od prvej schôdze novozvoleného výboru.

8.8 Za účelné hospodárenie SASA zodpovedá predsedníctvo SASA v súlade s platnými predpismi. Hospodárenie SASA kontroluje revízna komisia.

Čl. 9
ZÁNIK SASA

9.1 SASA zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, ak o tom:
a. rozhodne valné zhromaždenie SASA dvojtretinovou väčšinou prítomných; pred rokovaním valného zhromaždenia o zániku SASA musia byť všetci členovia SASA písomne informovaní o programe valného zhromaždenia najmenej 14 dní vopred.
b. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

9.2 Pri zániku SASA určí valné zhromaždenie likvidačnú komisiu, ktorá vykoná majetkové vysporiadanie. Pri zániku SASA podľa §12 ods. 1 písm. b Zákona č. 83/1990 Zb. vykoná majetkové vysporiadanie Ministerstvo vnútra SR.

 

Čl . 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Združenie vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 3.11.2006.

10.2 Rušia sa stanovy, ktoré boli schválené dňa 3.11.2006. Nové stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením SASA dňa 9. októbra 2015 a účinnosť dňom vzatia na vedomie zmeny stanov ministerstvom vnútra SR.