Valné zhromaždenie SASA

Dňa 13.11.2017 o 13,30-14,30 v hoteli Holiday Inn, sála A v Trnave sa koná riadne a mimoriadne Valné zhromaždenie SASA.

Program riadneho a mimoriadneho Valného zhromaždenia SASA

1. Návrh a schválenia programu valného zhromaždenia
2. Správa o činnosti SASA
3. Správa o hospodárení SASA
4. Správa kontrolnej komisie SASA
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver