SOCRATES-AF : anonymný dotazník účastníka biomedicínskeho sledovania

 

SOCRATES
B: Prínos projektu SOCRATES-AF vidím v nasledovných oblastiach:
(každú možnosť ohodnotiť podľa Vami očakávaného významu škálou 0-5 (0 – žiadny význam, 5 – veľký význam. Ak napr. všetkým položkám priradíte 0, znamená to, že projekt nepovažujete za prínosný v žiadnom ohľade)
C: Ohodnoťte nasledujúce faktory, nakoľko ovplyvňujú Vašu ďalšiu aktivitu v projekte SOCRATES-AF:
(každý faktor ohodnoťte číslom od 1 do 5, kde 1 znamená veľmi dôležité a 5 znamená absolútne nepodstatné pre moje ďalšie napredovanie v projekte)
D: Moja ďalšia účasť na projekte SOCRATES-AF:
(zvoľte jednu možnosť, ktorá najviac vystihuje Váš postoj)
Sending