Príhovor prezidentky SASA

Drahé kolegyne a kolegovia, členovia Slovenskej asociácie srdcových arytmií

Dovoľte mi, aby som Vás na prahu 10. výročia založenia Slovenskej asociácie srdcových arytmií (SASA) poďakovala za dôveru a informovala o uplynulej činnosti asociácie i plánovaných aktivitách do budúcnosti.

Od vzniku SASA dňa 20.10.2016 do dnes máme registrovaných 392 členov z radov kardiológov, internistov i iných zdravotníckych pracovníkov. SASA je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti a aktívne spolupracuje s európskymi organizáciami (European Society of Cardiology, European Heart Rhythm Association a i.).

Atívne sa zapájame do postgraduálneho vzdelávania, organizuje vlastné domáce i medzinárodné odborné akcie, samostatnými blokmi prispievame do programu iných odborných spoločností. Odborne a spoločensky iniciuje, koordinuje a zastrešuje vedecké a legislatívne aktivity smerujúce k všestrannému zlepšovaniu starostlivosti o chorých so srdcovými arytmiami. Hodláme vytvoriť „Akedémiu arytmológie“ a tak sa zapojiť aj do postgraduálnej edukácie budúcich kardiológov a internistov.

Nadväzujeme na úspešné registre so zameraním na fibriláciu predsiení, pripravujeme v tomto smere prierezové sledovanie pacientov s FP pod názvom SLOV-FIB, ktoré bude spustené v prvých mesiacoch  2017 a dúfame, že sa u Vás stretne s podporou. V spolupráci so SKS pripravujeme  slovenskú verziu európskych odporúčaní na manažment FP. Vydali sme dokument “Multidisciplinárny konsenzus o manažmente pacientov na NOAK“, kde SASA bola vedúcou a integrujúcou spoločnosťou. Rozhodli sme sa podporiť systematický klinický výskum v arytmológii, preto sme koncipovali program vedecko – výskumných grantov, o ktoré sa členovia SASA mohli uchádzať v závere roku 2016. Sme presvedčení, že rozvoj aktivít SASA prispeje k ďalšiemu vzostupu odbornej úrovne slovenskej arytmológie.

Tešíme sa na pokračujúcu spoluprácu a na osobné stretnutie na niektorom z najbližších podujatí.

S úctou

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., prezidentka SASA

>>> Späť na hlavnú stránku