Podmienky používania a ochrana osobných údajov

 Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok arytmie.sk(ďalej len „webstránky“)je Slovenská asociácia srdcových arytmií, so sídlom: NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 868 947, občianske združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien, registrované Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „SASA“).
 1. Prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky používania a ochrany osobných údajov, upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „užívateľ“), ako aj podmienky ochrany osobných údajov užívateľov a ďalších dotknutých osôb (ďalej jednotlivo len „dotknutá osoba“).
 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa pri používaní webstránok s týmito Podmienkami používania a ochrany osobných údajov.

 

Čl. II. Obsah a použitie webstránok

 1. Obsah webstránok je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).Obsah môže byť chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu alebo licencii prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
 1. Obsah ani prístup k webstránkam nemusia byť dostupné nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby, výpadku služieb alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.
 1. Kliknutím na niektoré odkazy na webstránkach môže dôjsť k opusteniu webstránok a presmerovaniu užívateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

 

Čl. III. Podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies, zabezpečenie webstránok

 1. Prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 1. COOKIES. Pri použití webstránok môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie prihlásenia užívateľa a sledovanie jeho aktivity na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
  • Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
  • V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
   1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
   2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webstránkam (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať).
  • Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
  • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami alebo inými technickými prostriedkami.
  • V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webstránok, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.
 1. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNOK. Webstránkynepoužívajú pri pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie, prostredníctvom webstránok ale bežne nedochádza k prenosu citlivých údajov. Odporúčame užívateľom, aby na takto nezabezpečených webstránkach nezadávali akékoľvek citlivé údaje, napr. údaje platobnej karty.
 1. OSOBNÉ ÚDAJE ČLENOV, ÚČASTNÍKOV PODUJATÍ, ZMLUVNÝCH PARTNEROV.Užívateľ webstránok, ktorý má záujem stať sa členom SASA alebo zúčastniť sa podujatia organizovaného SASA, sa môže registrovať na účely členstva alebo účasti na podujatí prostredníctvom webstránok (prípadne inej internetovej stránky oprávneného sprostredkovateľa alebo iným spôsobom). Na účely spracovania žiadosti o členstvo a vedenia databázy členov, komunikácie s členmi a plnenia všetkých ďalších práv a povinností SASA voči svojím členom a účastníkom podujatí v zmysle aktuálnych stanov SASA je nevyhnutné, aby SASA disponovala pri registrácii, organizácii podujatí a počas celého trvania členstva osobnými údajmi člena, žiadateľa o členstvo a účastníka podujatia.
  • ZÁKONNOSŤ. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účely uvedené v bode 4.4 nižšie (najmä členstvo, účasť na podujatiach, prípadne plnenie grantovej alebo inej zmluvy).
   • Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom na účely registrácie a členstva je plnenie zákonných povinností SASA podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien (ako aj iných osobitných predpisov), a oprávnený záujem SASA a tretích osôb na spracúvaní osobných údajov členov a účastníkov podujatí organizovaných SASA. Na spracúvanie týchto údajov má SASA právny nárok.
   • Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých prijímateľom grantu je zmluva o poskytnutí grantu a nevyhnutnosť na jej riadne plnenie. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých členom ako zmluvnou stranou inej zmluvy uzatvorenej so SASA je nevyhnutnosť na riadne plnenie takejto zmluvy. Na spracúvanie týchto údajov má SASA právny nárok.
  • KATEGÓRIE ÚDAJOV (povinné pre členov a účasť na podujatiach). Osobné údaje, ktoré musí užívateľ a/alebo člen SASA na účely registrácie, členstva a/alebo účasti na podujatí organizovanom SASA poskytnúť prevádzkovateľovi, sú bežné osobné údaje:
 2. meno a priezvisko
 3. dátum narodenia
 4. adresa trvalého bydliska v rozsahu: ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát
 5. názov pracoviska (zamestnávateľa)
 6. adresa pracoviska v rozsahu: ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát
 7. povolanie (funkcia)
 8. údaj o hlavných medicínskych záujmoch člena
 9. užívateľské meno
 10. adresa e-mailu
 11. mobilné telefónne číslo

Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v tomto odseku 4.2 je povinné a nevyhnutné na zabezpečenie členstva v SASA, účasti na akomkoľvek podujatí SASA, poskytnutie akéhokoľvek grantu SASA a uzatvorenie inej zmluvy medzi dotknutou osobou a SASA; v prípade straty oprávnenia SASA na spracúvanie vyššie uvedených údajov zanikne členstvo dotknutej osoby v SASA a oprávnenie zúčastniť sa akéhokoľvek podujatia organizovaného SASA.

 • KATEGÓRIE ÚDAJOV (povinné na niektoré účely). Ďalšie údaje, ktoré prevádzkovateľ o svojich členoch, účastníkoch podujatí a ďalších osobách spracúva, sú rovnako bežné osobné údaje:
 1. tituly – akademické a iné[dobrovoľné]
 2. údaj o členstve v Slovenskej lekárskej komore, iných profesných komorách, a členské čísla v súvislosti s takýmto členstvom[nevyhnutné na účely sústavného vzdelávania]
 3. údaj o členstve v Európskej kardiologickej spoločnosti a iných odborných spoločnostiach[dobrovoľné]
 4. DIČ a číslo osobného účtu daňovníka [nevyhnutné na plnenie niektorých povinností SASA podľa osobitných predpisov v súvislosti s podujatiami]
 5. údaje o bankovom spojení a platobné údaje [nevyhnutnénaúčelyakýchkoľvekplatiebdotknutejosobe]
 6. meno, priezvisko, korešpondenčná adresa odberateľa publikácií [nevyhnutnénazasielaniepublikáciípoštou]
 7. ďalšie bežné osobné údaje, ak ich spracúvanie vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo interný predpis SASA

Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v tomto odseku 4.3 je dobrovoľné, ak nie je označené ako nevyhnutné alebo ak spracúvanie takýchto údajov prevádzkovateľom nevyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, prípadne platné stanovy a predpisySASA. V prípade straty oprávnenia SASA na spracúvanie vyššie uvedených údajov, najmä ak spracúvanie vyžaduje osobitný predpis, SASA nemôže garantovať zabezpečenie práv členaalebo účastníka podujatia v plnom rozsahu.

 • ÚČEL. Účelmi spracovania osobných údajov užívateľa a člena, prípadne iných dotknutých osôb,sú evidencia členov SASA a vedenie členskej databázy, evidencia platenia členských príspevkov, evidencia a zabezpečenie odbornej činnosti SASA a odborných podujatí, vyhotovovanie a zasielanie publikácií SASA, poskytovanie grantov členom a kontrola ich používania, zabezpečenie práv členov a práv SASA podľa stanov SASA, iných predpisov SASA a všeobecne záväzných právnych predpisov, riadne plnenie zmlúv uzatvorených medzi SASA a dotknutými osobami.
 • OPRÁVNENÉ ZÁUJMY. Oprávnenými záujmami SASA na spracúvaní osobných údajov svojich členov a účastníkov podujatí SASAsú najmä, ale nie výlučne: potreba evidencie členov a účastníkov, potreba komunikácie s členmi a účastníkmi za účelom výkonu práv a povinností SASA, zabezpečenie prípadných právnych nárokov SASA voči členom a účastníkom. Oprávnenými záujmami tretích osôb sú najmä, ale nie výlučne záujmy profesných komôr na výkone svojich práv voči svojim členom, záujmy dodávateľov SASA na technickom zabezpečení odborných podujatí SASA pre členov a účastníkov, záujmy sponzorov SASA v rozsahu dodržiavania etických princípov vo farmaceutickom priemysle, záujem iných členov SASA na publikačnej a inej činnosti SASA.
 • SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľa člen SASAje povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.
 • TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa ako žiadateľa o členstvo počas vybavovania žiadosti o členstvo; osobné údaje každého člena SASA počas celej doby trvania jeho členstva; osobné údaje dotknutých osôb na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou počas trvania zmluvy a 5 rokov od jej zániku; a osobné údaje účastníkov podujatí SASA (ktorí nie sú členmi SASA) počas celej doby potrebnej na prípravu a realizáciu podujatia a 5 rokov odo dňa skončenia príslušného podujatia.
 • PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Osobné údaje členaSASAa účastníka podujatia SASAmôžu byť:
  • zverejnené v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, stanovySASA alebo záväzné predpisy SASA; môžu byť tiež zverejnené v primeranom rozsahu v odborných publikáciách SASA v súvislosti s odbornou činnosťou člena SASA a v rozsahu titul(y), meno, priezvisko, názov a miesto pracoviska na webstránkach,
  • poskytnuté tretím osobáma orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, predpis profesnej komory alebo inej organizácie, ktorej je člen SASA členom, prípadne na požiadanie zamestnávateľovi účastníka podujatia alebo inej osobe, ktorá účastníka na podujatie vyslala,
  • poskytnuté tretím osobám – oprávneným sprostredkovateľom SASA, ako aj dodávateľom služieb na účely zabezpečenia dopravy, ubytovania a iných služieb pre účastníka podujatia na jeho žiadosť,
  • prenesenév nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľom aj do tretích krajín (mimo Európskej únie), ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem SASA/tretej osoby a pri dodržaní primeraných záruk v zmysle GDPR pri prenose (rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti alebo štandardizované zmluvné doložky schválené Európskou komisiou).

Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa a/alebo člena.

 

 1. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ, člen SASA a/alebo účastník podujatia SASAmáte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sasa@arytmie.sk)požadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním,
  4. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe.

Spracúvanie osobných údajov sa v zmysle týchto Podmienok používania a ochrany osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sasa@arytmie.sk) namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu,ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 

 1. POSKYTOVANIE ÚDAJOV V MENE DOTKNUTEJ OSOBY.V prípade, že nie ste dotknutá osoba (dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa budú spracúvať) a iba vykonávate registráciu účastníka podujatia SASA v jeho mene, vykonaním registrácie vyhlasujete, že máte právo poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje registrovaného účastníka ako dotknutej osoby na základe súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov alebo na inom právnom základe, a že ste dotknutú osobu informovali o týchto Podmienkach používania a ochrany osobných údajov.

 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 1. Tieto Podmienky používania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky používania zmeniť, pričom nové podmienky používania nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webstránkach alebo iným dňom uvedeným v nových podmienkach používania.