VYHNE 2016

VYHNE 2016 – 8. sympózium SASA
piatok 8.4.2016 – sobota 9.4.2016
Hotel Sitno, VYHNE

Vyhne 2016 obalka          Vyhne 2016 vnutro

Kliknite na obrázok pre program vo formáte pdf.

Dňom 15.02.2016 SASA ukončila elektronické prihlášky na podujatie. V prípade vážneho záujmu nás kontaktujte na adrese sasa@arytmie.sk.

 

Slovenská asociácia srdcových arytmií v súvislosti s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na tomto podujatí hradí za jedného účastníka vedľajšie náklady za ubytovanie a stravu vo výške 126,00 EUR, alebo ubytovanie, stravu a dopravu vo výške 149,00 EUR, alebo len stravu vo výške 33,00 EUR, čo sa podľa §8 odst.1 písm. l zákona 595/2003 o dani z príjmov považuje za nepeňažné plnenie. Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný pri registrácii účastníka. Prijímateľ nepeňažného plnenia je povinný odviesť zrážkovú daň 19% z celkovej hodnoty nepeňažného plnenia samozdanením a to v zákonom stanovenej lehote. Ak v lehote menej ako 5 kalendárnych dní od začiatku podujatia zrušíte svoju účasť, považuje sa to za využitie objednaných služieb v plnom rozsahu.