Kontakt

Slovenská asociácia srdcových arytmií

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: sasa@arytmie.sk

Občianske združenie registrované na MV SR  dňa 2.11.2006, číslo spisu VVS/1-900/90-28972

IČO: 30868947
IČ DPH: SK2022265410

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 2233298353/ 0200
IBAN: SK49 0200 0000 0022 3329 8353
SWIFT CODE: SUBABX