DONOVALY 2019 – Registrácia

Registrácia

Vyplňte prosím registračný formulár:

Registrácia Donovaly 2019
(UVeďte meno a priezvisko osoby, s ktorou sa chcete ubytovať na jednej izbe!
(Doprava z podujatia je zabezpečovaná do miest Bratislava, Košice, Nitra, Ružomberok, Žilina)
Slovenská asociácia srdcových arytmií v súvislosti s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na tomto podujatí hradí za jedného účastníka vedľajšie náklady za ubytovanie a stravu vo výške 126,00 EUR, alebo ubytovanie, stravu a dopravu vo výške 149,00 EUR, alebo len stravu vo výške 33,00 EUR, čo sa podľa §8 odst.1 písm. l zákona 595/2003 o dani z príjmov považuje za nepeňažné plnenie. Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný pri registrácii účastníka. Prijímateľ nepeňažného plnenia je povinný odviesť zrážkovú daň 19% z celkovej hodnoty nepeňažného plnenia samozdanením a to v zákonom stanovenej lehote. Ak v lehote menej ako 5 kalendárnych dní od začiatku podujatia zrušíte svoju účasť, považuje sa to za využitie objednaných služieb v plnom rozsahu.
Sending